حمیدرضا ایرانی

حمیدرضا ایرانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
  • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • عضو کمیته تشخیص و تعیین اولویت‌های خرید کتاب و تجهیزات کتابخانه‌ای دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • مشاور امور بین الملل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 136 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.