علی صابری

علی صابری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : 02536166117
Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت ورزشی

1392 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت ورزشی

1386 ←

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، تربیت بدنی

1382 ←

فعالیت های علمی