علی صابری

علی صابری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166117
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت ورزشی

1392 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت ورزشی

1386 ←

B.S ، دانشگاه اصفهان ، تربیت بدنی

1382 ←

فعالیت های علمی