حمیدرضا ایرانی

حمیدرضا ایرانی،

استادیار
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
اتاق : 409
صفحه rokhname-alias
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 107 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت بازاریابی 2201894 3 51 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت بازاریابی 2201894 3 08 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
سمینار در مسایل بازاریابی 2201737 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/21 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
مدیریت بازاریابی در ورزش 2201019 2 07 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/08 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق و ماخذشناسی 2201363 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق در مدیریت 2201127 3 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در کارآفرینی 2201665 2 05 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30) 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار در مسایل بازاریابی 2201737 3 13 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 17:00) 1398/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
بازاریابی و مدیریت بازار 2201168 3 08 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق و ماخذشناسی 2201363 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در مدیریت 2201127 3 11 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در مدیریت 2201127 3 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1