حمیدرضا ایرانی

حمیدرضا ایرانی،

استادیار
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
  • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 108 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت تبلیغات و برند 1110594 2 67 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی 1110596 2 98 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
ارتباطات بازاریابی 2201950 3 55 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
ارتباطات بازاریابی 2201950 3 05 هرهفته (08:30 - 11:30) - ترم دوم 1400
مدیریت بازاریابی در ورزش 2201019 2 05 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم دوم 1400
روش تحقیق در کارآفرینی 2201665 2 98 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
روش تحقیق در مدیریت 2201127 3 11 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مدیریت استراتژیک بازاریابی 1110595 2 98 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
تصمیم گیری برای مدیران 2201720 3 07 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم اول 1400
تصمیم گیری برای مدیران 2201720 3 45 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1400
بازاریابی و مدیریت بازار 2201168 3 11 | هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1400
روش تحقیق در کارآفرینی 2201665 2 43 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق در کارآفرینی 2201665 2 05 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1400
مدیریت بازاریابی 2201894 3 51 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت بازاریابی 2201894 3 08 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
سمینار در مسایل بازاریابی 2201737 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/21 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
مدیریت بازاریابی در ورزش 2201019 2 07 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/08 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق و ماخذشناسی 2201363 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق در مدیریت 2201127 3 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در کارآفرینی 2201665 2 05 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30) 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2