فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی،

دانشیار
  • مدیر گروه اقتصاد نظری
  • استاد مشاور ورودی های 94
  • معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد
  • سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال