فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137
Scopus
  • 46 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.