قهرمان عبدلی

قهرمان عبدلی،

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد بین رشته ای
شماره تماس : 61118071
Google Scholar
  • 251 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد 1393←1396
  • رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اقتصاد

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، اقتصاد

1371 ← 1376

فعالیت های علمی