اعضای هیات علمی

پروفایل

  • معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد 1393←1396
  • رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اقتصاد

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، اقتصاد

1371 ← 1376

فعالیت های علمی