فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی،

دانشیار
  • مدیر گروه اقتصاد نظری
  • استاد مشاور ورودی های 94
  • معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد
  • سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ریاضی 4401366 3 21 هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) - ترم دوم 1400
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) - ترم دوم 1400
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) - ترم اول 1400
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) - ترم اول 1400
اقتصاد ریاضی 4401366 3 21 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 2 1502024 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اقتصاد پویایی 4401392 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اقتصاد پویایی 4401392 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (07:00 - 08:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 20 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصاد پویایی 4401392 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (12:45 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2