فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137
Scopus
  • 44 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 4401454 2 20 | هرهفته (10:45 - 12:00) - ترم اول 1402
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 | هرهفته (09:15 - 10:30) - ترم اول 1402
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته (09:15 - 10:30) | هرهفته (09:15 - 10:30) - ترم دوم 1401
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) - ترم دوم 1401
ریاضیات پیشرفته 4401454 2 40 | هرهفته (11:00 - 12:15) - ترم اول 1401
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 | هرهفته (09:30 - 10:45) - ترم اول 1401
اقتصاد ریاضی 4401366 3 21 هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) - ترم دوم 1400
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) - ترم دوم 1400
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) - ترم اول 1400
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) - ترم اول 1400
اقتصاد ریاضی 4401366 3 21 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 2 1502024 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اقتصاد پویایی 4401392 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اقتصاد پویایی 4401392 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2