فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی،

دانشیار
  • مدیر گروه اقتصاد نظری
  • استاد مشاور ورودی های 94
  • معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد
  • سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137

پروفایل

  • سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد 1397←…
  • معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد 1396←…
  • استاد مشاور ورودی های 94 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، اقتصاد

1374 ← 1382

M.S ، علامه طباطبایی ، اقتصاد نظری

1367 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ریاضی کاربردی

1362 ← 1367

کلمات کلیدی