فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی،

دانشیار
  • مدیر گروه اقتصاد نظری
  • استاد مشاور ورودی های 94
  • معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد
  • سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.