الیاس سلطانی

الیاس سلطانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی
  • کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 648 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1838 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پایان نامه ها و رساله ها