پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، فیزیولوژی گیاهان زراعی

1374 ← 1379

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، زراعت

1367 ← 1370

کارشناسی ، گیلان ، زراعت و اصلاح نباتات

1364 ← 1366

فعالیت های علمی