علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
Scopus
  • 300 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 707 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • رییس پردیس ابوریحان 1399←1401
  • طرح بروز رسانی سند ملی زیست فناوری 1394←1394
  • کمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1382 ← 1386

M.S ، داتشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1377 ← 1379

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، زراعت و اصلاح نباتات

1373 ← 1377

کلمات کلیدی