الیاس سلطانی

الیاس سلطانی،

دانشیار
  • برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی
  • کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 496 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1556 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای پیشرفته آماری در صنایع غذایی 7306060 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
تغییر اقلیم و تولید گیاهی 7303493 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اکولوژی سیستم های کشاورزی 7303625 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
تولید گیاهان زراعی 2 7303683 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مدل سازی در علوم باغبانی 7308076 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
اکولوژی بذر 7303563 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
فناوری تولید بذر 7303575 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
تکنولوژی بذر 7303620 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
زراعت عمومی 7320056 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مدل سازی رشد و نمو گیاهی 7303465 2 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کنترل و گواهی بذر 7303673 2 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
روش های آماری در علوم کشاورزی 7303214 2 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
زراعت کاربردی 7303482 1 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدل سازی رشد و نمو گیاهی 7303465 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کنترل و گواهی بذر 7303487 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های آماری در علوم کشاورزی 7303214 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارآموزی 7303153 2 11 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
اکولوژی سیستم های کشاورزی 7303625 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیولوژی بذر 7303478 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اکولوژی بذر 7303563 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2