الیاس سلطانی

الیاس سلطانی،

دانشیار
 • ، برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
 • ، مسئول آزمایشگاه مرکزی
 • ، استاد مشاور فرهنگی و علمی
 • ، کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
 • 104 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 580 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

 • ، کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران 1398←…
 • ، استاد مشاور فرهنگی و علمی 1398←…
 • ، مسئول آزمایشگاه مرکزی 1398←1399
 • ، برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←…
 • ، آشنایی با Big data و فراتحلیل (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت - علوم و تکنولوژی بذر

1387 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت

1385 ← 1387

فعالیت های علمی