پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت - علوم و تکنولوژی بذر

1387 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت

1385 ← 1387

فعالیت های علمی