الیاس سلطانی

الیاس سلطانی،

دانشیار
 • برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی
 • کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
 • 496 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
 • 1556 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

پروفایل

 • کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران 1398←…
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی 1398←…
 • مسئول آزمایشگاه مرکزی 1398←1399
 • برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←…
 • آشنایی با Big data و فراتحلیل (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت - علوم و تکنولوژی بذر

1387 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت

1385 ← 1387

کلمات کلیدی