الیاس سلطانی

الیاس سلطانی،

دانشیار
  • ، برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
  • ، مسئول آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 125 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 461 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، مسئول آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان 1398←…
  • ، برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←…
  • ، آشنایی با Big data و فراتحلیل (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت - علوم و تکنولوژی بذر

1387 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت

1385 ← 1387

فعالیت های علمی