الیاس سلطانی

الیاس سلطانی،

دانشیار
 • برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی
 • کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
 • 266 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
 • 982 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

 • کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران 1398←…
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی 1398←…
 • مسئول آزمایشگاه مرکزی 1398←1399
 • برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←…
 • آشنایی با Big data و فراتحلیل (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زراعت

1385 ← 1387

فعالیت های علمی