فاطمه بناء کاشانی

فاطمه بناء کاشانی،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان ورودی 96
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -

پروفایل

  • ، استاد راهنمای دانشجویان ورودی 96 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، علوم علف های هرز

1385 ← 1390

فعالیت های علمی