اعضای هیات علمی

محمود لطفی

محمود لطفی،

دانشیار
 • مشاور گروه پژوهشس کشاورزی هسته ای
 • عضو هسته توسعه فناوری های باغبانی
 • معاون آموزشی دانشکدگان ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی / پردیس ابوریحان
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
Scopus
 • 318 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 852 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

 • معاون آموزشی دانشکدگان ابوریحان 1400←…
 • گروه تخصصی تولیدات گیاهی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 1396←1399
 • مسئول شاخه سبزیکاری انجمن علوم باغبانی ایران 1395←1398
 • عضو هسته توسعه فناوری های باغبانی 1395←…
 • تهیه سرفصل دروس جدید 1394←1394
 • عضو گروه بازنگری دروس مقاطع مختلف رشته علوم باغبانی 1394←1394
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص آموزشی پردیس 1394←1396
 • عضو کمیته مشورتی آموزش تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه 1394←1394
 • دبیر کمیته راهبردی پردیس ابوریحان 1393←1395
 • کمیته کشاورزی دفتر گسترش آموزش عالی 1393←1396
 • مسئول کمیته کارشناسی تحول٬ بازنگری و نقد و بررسی سرفصل و محتوای دروس دانشگاهی پردیس 1390←1393
 • عضو کمیته کشاورزی دفتر گسترش آموزش عالی 1389←1393
 • مشاور گروه پژوهشس کشاورزی هسته ای 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی-اصلاح و ژنتیک سبزی ها

1375 ← 1382

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه گیلان ، مهندسی کشاورزی-باغبانی

1368 ← 1372

کلمات کلیدی