اعضای هیات علمی

اکبر باغوند

اکبر باغوند،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 984 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1716 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پایان نامه ها و رساله ها