اعضای هیات علمی

اکبر باغوند

اکبر باغوند،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 984 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1716 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی محیط زیست 1 8202293 3 05 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
هیدرولوژی آب های زیرزمینی 8202140 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
هیدرولوژی آب های زیرزمینی 8202140 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کیفیت آب های زیرزمینی 8202020 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هیدرولوژی آب های زیرزمینی 8202140 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه