مجید بغدادی

مجید بغدادی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 1792 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2304 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه آزاد واحد اراک ، شیمی کاربردی

… ← 1381

P.H.D ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

… ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

… ← 1384

فعالیت های علمی