مجید بغدادی

مجید بغدادی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 1573 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 2010 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

… ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

… ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه آزاد واحد اراک ، شیمی کاربردی

… ← 1381

فعالیت های علمی