عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی،

دانشیار
 • وزارت نیرو - پژوهشگاه نیرو ، کمیته راهبری سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری "مدیریت آلاینده ها در صنعت برق ایران"
 • مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، کارگروه ارتقای کیفیت محیط زیست شهری
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 09122395365
اتاق : 116
 • 2410 ارجاعات
 • 26 h-Index

پروفایل

 • مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، کارگروه ارتقای کیفیت محیط زیست شهری 1397←1397
 • وزارت علوم ، داوری نشریه محیط زیست برای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور 1397←1397
 • وازت علوم ، داوری نشریه برای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم) 1396←1397
 • وزارت نیرو - پژوهشگاه نیرو ، کمیته راهبری سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری "مدیریت آلاینده ها در صنعت برق ایران" 1396←1398
 • سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها 1396←1397
 • داوری طرح ، داوری طرح صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1395←1396
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، داوری طرح 1395←1395
 • وزارت نیرو ، شورای راهبردی گروه های پژوهشی پژوهشگاه نیرو 1394←1396
 • وزارت راه و شهر سازی ، عضو کمیته تخصصی پژوهشی محیط زیست، هیدرولوژی و هیدرولیک 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، گروه پژوهشی مجازی محیط زیست 1393←1396
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ، تدوین سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست 1393←1395
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت ، شورای علی صنایع دریایی 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منگلور ، ژئوشیمی زیست محیطی محیط های آبی

1365 ← 1369

M.Sc ، منگلور ، زمین شناسی دریایی

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه میسور ، علوم

1360 ← 1364

فعالیت های علمی