اکبر باغوند

اکبر باغوند،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 984 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1716 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، هایدل برگ ، زمین شناسی

1365 ← 1368

M.S ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1363 ← 1365

کارشناسی ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1360 ← 1362

فعالیت های علمی