اکبر باغوند

اکبر باغوند،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 882 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 1545 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، هایدل برگ ، زمین شناسی

1365 ← 1368

M.S ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1363 ← 1365

کارشناسی ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1360 ← 1362

فعالیت های علمی