روح اله نوری

روح اله نوری،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 53 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1386 ← 1391

M.Sc ، ترتیب مدرس ، مهندسی عمران-محیط زیست

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی