روح اله نوری

روح اله نوری،

استادیار
محیط زیست
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3591 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1386 ← 1391

M.S ، ترتیب مدرس ، مهندسی عمران-محیط زیست

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1379 ← 1384

کلمات کلیدی