روح اله نوری

روح اله نوری،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 71 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 3212 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1386 ← 1391

M.S ، ترتیب مدرس ، مهندسی عمران-محیط زیست

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی