تورج نصرآبادی

تورج نصرآبادی،

دانشیار
  • پژوهشکده مجازی محیط زیست ، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مجازی محیط زیست
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 559 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

  • پژوهشکده مجازی محیط زیست ، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مجازی محیط زیست 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، ، مهندسی محیط زیست

1389 ← 1390

Ph.D ، ، مهندسی محیط زیست

1385 ← 1389

M.Sc ، ، مهندسی عمران-محیط زیست

1383 ← 1385

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، مهندسی عمران

1379 ← 1383

فعالیت های علمی