علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در امور بین الملل
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 1411 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 2591 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال