علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 889 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 1754 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال