دانشجویان دکتری

علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 1142 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 2211 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال