علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 1142 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 2215 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

طرح های کاربردی