اعضای هیات علمی

سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد،

دانشیار
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  • عضو کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
اتاق : 304
Scopus
  • 143 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 470 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

پروفایل

  • عضو کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1401←1403
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم جنگل

1381 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم جنگل

1379 ←

کارشناسی ، دانشگاه گرگان ، علوم جنگل

1375 ←

کلمات کلیدی