سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد،

دانشیار
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
اتاق : 304
صفحه رخ نما
Scopus
  • 116 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 377 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم جنگل

1381 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم جنگل

1379 ←

کارشناسی ، دانشگاه گرگان ، علوم جنگل

1375 ←

فعالیت های علمی