علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 959 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1965 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.