نجمه نیسانی سامانی

نجمه نیسانی سامانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو هییت موسس و هیئت مدیری انجمن سامانه های اطلاعات مکانی
  • معاونت گروه سنجش از دور و GIS
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 482 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 954 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

پروفایل

  • معاونت گروه سنجش از دور و GIS 1397←…
  • عضو مشورتی کمیسیون سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1395←1397
  • عضو شورای پژوهشی، آزمایشگاهها و انفورماتیک 1395←1397
  • عضو هییت موسس و هیئت مدیری انجمن سامانه های اطلاعات مکانی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران- نقشه برداری- گرایش سیستمهای اطلاعات مکانی

1386 ←

کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران- نقشه برداری- گرایش سیستمهای اطلاعات مکانی

1383 ←

B.S ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی عمران - نقشه برداری

1379 ←

کلمات کلیدی