علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در امور بین الملل
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 1411 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 2591 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل های رقومی زمین 4803609 2 33 | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نقشه برداری 4820070 2 03 | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
نقشه برداری 4820070 2 02 هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 2501932 2 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803085 2 33 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 33 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم اول 1400
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 30 | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم اول 1400
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803086 2 33 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 2501922 2 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نقشه برداری 4820070 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نقشه برداری 4820070 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 2501932 2 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803631 2 33 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدل های رقومی زمین 4803609 2 33 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 2501922 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803635 2 33 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای 4803070 2 33 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای 4803070 2 30 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای 4803070 2 35 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1399/11/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803635 2 53 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1397/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2