علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 959 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1965 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.