علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 1237 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2392 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تربیت مدرس ، سنجش از دور و GIS

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، کارتوگرافی

1373 ← 1377

کلمات کلیدی