علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در امور بین الملل
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 1508 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2801 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مشاور رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در امور بین الملل 1402←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گوتینگن ، سنجش از دور و GIS

1384 ← 1388

M.S ، تربیت مدرس ، سنجش از دور و GIS

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، کارتوگرافی

1373 ← 1377

کلمات کلیدی