علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 850 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1705 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تربیت مدرس ، سنجش از دور و GIS

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، کارتوگرافی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی