آرا تومانیان

آرا تومانیان،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 125 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 230 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال