آرا تومانیان

آرا تومانیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن / دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داده کاوی مکانی 4803640 2 33 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 33 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طراحی سیستم های GIS 4801301 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ریاضیات 1 4801024 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ریاضیات 1 4801024 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
طراحی پایگاه اطلاعات 4801292 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
داده کاوی مکانی 4803640 2 33 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 33 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 30 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی سیستم های GIS 4801301 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدلسازی GIS در مطالعات شهری و روستایی 4803078 2 33 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ریاضیات 1 4801024 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
Web GIS 4801293 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1398/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه GIS 4803354 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
داده کاوی مکانی 4803640 2 53 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2