سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی،

استادیار
  • عضو هیات مدیره انجمن جغرافیایی ایران
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

  • معاونت گروه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، جغرافیای و برنامه ریزی شهری

1387 ← 1392

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1384 ← 1396

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی