سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

پروفایل

  • ، معاونت گروه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای و برنامه ریزی شهری

1387 ← 1392

M.Sc ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1384 ← 1396

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی