اعضای هیات علمی

سیدعباس رجائی

سیدعباس رجائی،

دانشیار
  • عضو هیات مدیره انجمن جغرافیایی ایران
Google Scholar
  • 48 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

  • معاونت گروه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1387 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1380 ← 1384

کلمات کلیدی