آرا تومانیان

آرا تومانیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضویت در شورای راهبری اطالعات مکانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 267 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 385 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضویت در شورای راهبری اطالعات مکانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 1402←…
  • مدیر گروه سنجش از دور و GIS 1394←1396
  • معاونت گروه سنجش از دور و GIS 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- University of Twente ، مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

… ←

B.S ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، مهندسی نرم افزار

… ←

دکتری ، لوند ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

1387 ←

کلمات کلیدی