علی اسدی الموتی

علی اسدی الموتی،

استادیار
  • ، مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 86 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پایان نامه ها و رساله ها