اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
  • 410 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واخنینگن - هلند ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1380 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، ماشینهای کشاورزی

1362 ← 1368

فعالیت های علمی