محمدعلی نوروزیان

محمدعلی نوروزیان،

دانشیار
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی هسته ای
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
Scopus
 • 270 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 549 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی هسته ای 1399←…
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان 1396←…
 • کمیته معین پردیس 1394←1397
 • رییس مزرعه آموزشی پژوهشی 1394←1396
 • کمیته انظباطی پردیس 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فردوسی مشهد ، تغذیه نشخوارکنندگان

1385 ← 1388

M.S ، فردوسی مشهد ، تغذیه دام و طیور

1383 ← 1385

کارشناسی ، تهران ، علوم دامی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی