بهزاد خرمی

بهزاد خرمی،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۰۹۰۷
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 157 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 289 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی