رضا صادقی

رضا صادقی،

دانشیار
  • ، عضویت در کمیته تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پردیس (دکتر صادقی)
پردیس ابوریحان / گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
شماره تماس : 02136040909
اتاق : -
Scopus
  • 37 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 77 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، عضو نماینده گان پردیس ابوریحان جهت بازنگری دروس 1394←1396
  • ، عضو کمیته بهداشت وایمنی 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی