محمدرضا بختیاری زاده

محمدرضا بختیاری زاده،

دانشیار
  • استاد راهنمای آموزشی (کارشناسی ورودی 92)
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 678 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 919 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

  • استاد راهنمای آموزشی (کارشناسی ورودی 92) 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1387 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1385 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی علوم دامی

1381 ←

کلمات کلیدی