علی اسدی الموتی

علی اسدی الموتی،

استادیار
  • مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 156 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 254 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

پروفایل

  • مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی اصفهان ، تغذیه دام

1382 ← 1388

M.S ، صنعتی اصفهان ، تغذیه دام

1379 ← 1381

کارشناسی ، زنجان ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1375 ← 1379

کلمات کلیدی