علی اکبر خادم

علی اکبر خادم،

استاد
 • مسئول آزمایشگاه تغذیه دام
 • نماینده دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی پردیس ابوریحان
 • مدیر گروه
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
 • 144 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

 • مدیر گروه 1393←…
 • نماینده دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی پردیس ابوریحان 1393←…
 • مدیر گروه 1391←1393
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی هیات علمی در وزارت علوم 1390←1392
 • نماینده دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی پردیس ابوریحان 1388←1392
 • مدیر جذب و گزینش هیات علمی و کارکنان دانشگاه 1386←1390
 • مدیر گروه 1383←1388
 • عضو کمسیون دام و آبزیان 1377←1385
 • مسئول آزمایشگاه تغذیه دام 1376←…
 • معاون پژوهشی 1376←1378
 • معاون مالی-اداری 1375←1376

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه مسی ، علوم دامی

1368 ← 1373

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، علوم دامی

1363 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، علوم دامی

1355 ← 1362

کلمات کلیدی