مهدی ذاکری

مهدی ذاکری،

دانشیار
  • عضو کارگروه دانشگاه های علمی کاربردی هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها