محمدعلی عبدالهی

محمدعلی عبدالهی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، فلسفه غرب

1377 ← 1383

کارشناسی ارشد ، تهران ، فلسفه غرب

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، فلسفه غرب

1371 ← 1375

فعالیت های علمی