محمدعلی عبدالهی

محمدعلی عبدالهی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فلسفه غرب

1377 ← 1383

M.Sc ، تهران ، فلسفه غرب

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، فلسفه غرب

1371 ← 1375

فعالیت های علمی