اعضای هیات علمی

محمدعلی عبدالهی

محمدعلی عبدالهی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فلسفه غرب

1377 ← 1383

M.S ، تهران ، فلسفه غرب

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، فلسفه غرب

1371 ← 1375

کلمات کلیدی