پروفایل

  • افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای/ مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی 1400←1400
  • عضو کمیته علمی ایران‌شناسی دانشگاه تهران 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تورنتو ، فلسفه

1381 ← 1386

M.S ، تورنتو ، فلسفه

1379 ← 1381

کارشناسی ، تهران ، فلسفه

1365 ← 1370

فعالیت های علمی