مهدی ذاکری

مهدی ذاکری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1399←1401
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1395←1398
  • نایب رئیس شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان قم 1394←1397
  • دبیر کمیسیون تخصصی مشورتی علوم انسانی داننشگاه تهران 1394←1397
  • معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم انسانی دانشگاه تهران 1394←1397
  • معاون علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1394←1395
  • عضو کارگروه دانشگاه های علمی کاربردی هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1393←1395
  • معاون علمی دانشکده الهیات 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فلسفه

1379 ← 1385

M.S ، دانشگاه مفید ، فلسفه غرب

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه مفید ، فلسفه غرب

1373 ← 1377

کلمات کلیدی