مهدی ذاکری

مهدی ذاکری،

دانشیار
  • عضو کارگروه دانشگاه های علمی کاربردی هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه های اگزیستانس 2203094 2 11 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
فلسفه های اگزیستانس 2203094 2 33 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
تفسیر متون فلسفی2 فلسفه قرون وسطی(اگوستین و آکوئیناس) 2203286 2 31 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
ریشه های فلسفه معاصر در فلسفه جدید 2203330 2 34 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
فلسفه دین 2205922 2 67 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
اگزیستانسیالیسم 2203333 2 34 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
فلسفه کانت 2203100 2 33 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
زبان انگلیسی 3 2203120 2 31 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/08 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
فلسفه های اگزیستانس 2203094 2 33 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/07 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
فلسفه علوم 1 2203036 2 31 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/05 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
انسانی شناسی 2205930 2 56 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1