پروفایل

  • طراحی سوالات جامع دکتری 1394←1396
  • عضوکمیته انضباطی 1385←1389
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه کردستان 1385←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1375 ← 1381

M.Sc ، تربیت مدرس ، زبان و ادبیات عربی

1373 ← 1375

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، زبان و ادبیات عربی

1370 ← 1373

فعالیت های علمی