صادق فتحی دهکردی

صادق فتحی دهکردی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
الهیات

پروفایل

  • طراحی سوالات جامع دکتری 1394←1396
  • عضوکمیته انضباطی 1385←1389
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه کردستان 1385←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی