غلامرضا نیکبخت بروجنی

غلامرضا نیکبخت بروجنی،

استاد
  • استاد مشاور انجمن علمی بیوتکنولوژی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 628 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال